Dział prawny

WIRTUALNY

Doradca

 

DZIAŁ PRAWNY Spółka z o.o.

Aleje Jerozolimskie 148

02-326 Warszawa

T: +48 509 200 330

M: info@dzialprawny.pl

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000505171

kapitał zakładowy: 102 800,00 złotych

NIP: 521-367-01-12

REGON: 147203002

Dział Prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego